[vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces”][vc_column][rev_slider_vc alias=”slider-1″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][martfury_empty_space height=”45″][martfury_icons_list icons=”%5B%7B%22icon_linearicons%22%3A%22icon-rocket%22%2C%22title%22%3A%22Giao%20h%C3%A0ng%22%2C%22desc%22%3A%22to%C3%A0n%20qu%E1%BB%91c%22%7D%2C%7B%22icon_linearicons%22%3A%22icon-sync%22%2C%22title%22%3A%22%C4%90%E1%BB%95i%20tr%E1%BA%A3%22%2C%22desc%22%3A%22trong%2024h%22%7D%2C%7B%22icon_linearicons%22%3A%22icon-hammer-wrench%22%2C%22title%22%3A%22B%E1%BA%A3o%20h%C3%A0nh%22%2C%22desc%22%3A%22nhanh%20ch%C3%B3ng%22%7D%2C%7B%22icon_linearicons%22%3A%22icon-cog2%22%2C%22title%22%3A%22N%C3%A2ng%20c%E1%BA%A5p%22%2C%22desc%22%3A%22theo%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%22%7D%5D”][martfury_empty_space height=”45″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][martfury_empty_space height=”45″][martfury_product_tabs header=”2″ tabs=”%5B%7B%22title%22%3A%22S%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20m%E1%BB%9Bi%22%2C%22products%22%3A%22recent%22%7D%5D” cat=””][martfury_empty_space height=”45″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][martfury_empty_space height=”30″][martfury_products_list header=”2″ title=”Phụ kiện máy tính” links_group=”%5B%7B%22title%22%3A%22B%C3%A0n%20ph%C3%ADm%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fphu-kien%252Fkeyboard%252F%7Ctarget%3A_blank%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Chu%E1%BB%99t%20m%C3%A1y%20t%C3%ADnh%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fphu-kien%252Fmouse%7Ctarget%3A_blank%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22USB%20%26%20Th%E1%BA%BB%20nh%E1%BB%9B%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fphu-kien%252Fusb%252F%7Ctarget%3A_blank%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Tai%20nghe%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fphu-kien%252Fheadphone%252F%7Ctarget%3A_blank%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Loa%20PC%20-%20Bluetooth%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fphu-kien%252Fspeaker%252F%7Ctarget%3A_blank%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Box%20%E1%BB%95%20c%E1%BB%A9ng%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fphu-kien%252Fhdd-box%252F%7Ctarget%3A_blank%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ph%E1%BB%A5%20ki%E1%BB%87n%20kh%C3%A1c%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fphu-kien%252Fphu-kien-khac%252F%7Ctarget%3A_blank%22%7D%5D” per_page=”8″ columns=”4″ cat=”phu-kien”][martfury_empty_space height=”30″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][martfury_empty_space height=”30″][martfury_products_list title=”Thiết bị mạng” links_group=”%5B%7B%22title%22%3A%22B%E1%BB%99%20ph%C3%A1t%20wifi%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fnetworks%252Fwireless-router%252F%7Ctarget%3A_blank%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22B%E1%BB%99%20thu%20wifi%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fnetworks%252Fthu-wifi%252F%7Ctarget%3A_blank%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Switch%20%26%20PCI%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fnetworks%252Fswitch%252F%7Ctarget%3A_blank%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22C%C3%A1p%20m%E1%BA%A1ng%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fnetworks%252Fcap-mang%252F%7Ctarget%3A_blank%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ph%E1%BB%A5%20ki%E1%BB%87n%20m%E1%BA%A1ng%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fnetworks%252Fphu-kien-mang%252F%7Ctarget%3A_blank%22%7D%5D” per_page=”8″ columns=”4″ cat=”networks”][martfury_empty_space height=”30″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][martfury_empty_space height=”30″][martfury_products_carousel header=”4″ title=”Thiết bị chơi game” links_group=”%5B%7B%22title%22%3A%22C%E1%BA%A7n%20l%C3%A1i%20xe%20%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fthiet-bi-choi-game-va-phu-kien%252Fjoystick%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Tay%20c%E1%BA%A7m%20game%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fthiet-bi-choi-game-va-phu-kien%252Fgame-pad%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22M%C3%A1y%20b%E1%BB%99%20Lenovo%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fpc-may-bo%252Fmay-bo-lenovo%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%5D” per_page=”10″ products=”best_selling” cat=”thiet-bi-choi-game-va-phu-kien” brand=””][martfury_empty_space height=”30″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][martfury_empty_space height=”30″][martfury_products_carousel header=”4″ title=”Phần mềm” links_group=”%5B%7B%7D%5D” per_page=”10″ products=”best_selling” cat=”antivirus” brand=””][martfury_empty_space height=”30″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][martfury_empty_space height=”30″][martfury_products_list header=”2″ title=”Cáp chuyển tín hiệu” links_group=”%5B%7B%22title%22%3A%22HDMI%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fcap-chuyen-tin-hieu%252Fhdmi-cable%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22VGA%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fcap-chuyen-tin-hieu%252Fvga-cable%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Displayport%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fcap-chuyen-tin-hieu%252Fdisplayport%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Type%20C%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fcap-chuyen-tin-hieu%252Ftype-c-cable%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22DVI%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fcap-chuyen-tin-hieu%252Fcap-dvi%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22C%C3%A1p%20%C3%A2m%20thanh%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fcap-chuyen-tin-hieu%252Fcap-loa%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22C%C3%A1p%20USB%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fcap-chuyen-tin-hieu%252Fusb-cable%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22C%C3%A1p%20kh%C3%A1c%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fcap-chuyen-tin-hieu%252Fcap-khac%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%5D” per_page=”9″ cat=”cap-chuyen-tin-hieu”][martfury_empty_space height=”30″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][martfury_empty_space height=”30″][martfury_products_carousel header=”4″ title=”Máy bộ” links_group=”%5B%7B%22title%22%3A%22M%C3%A1y%20b%E1%BB%99%20Dell%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fpc-may-bo%252Fmay-bo-dell%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22M%C3%A1y%20b%E1%BB%99%20HP%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fpc-may-bo%252Fmay-bo-hp%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22M%C3%A1y%20b%E1%BB%99%20Lenovo%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fpc-may-bo%252Fmay-bo-lenovo%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%5D” per_page=”10″ products=”best_selling” cat=”pc-may-bo” brand=””][martfury_empty_space height=”30″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][martfury_empty_space height=”30″][martfury_products_list header=”2″ title=”Linh kiện máy tính” links_group=”%5B%7B%22title%22%3A%22Mainboard%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Flinh-kien-pc%252Fmainboard%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22CPU%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Flinh-kien-pc%252Fcpu-processor%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ram%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Flinh-kien-pc%252Fram%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%20Case%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Flinh-kien-pc%252Fcomputer-cases%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ngu%E1%BB%93n%20m%C3%A1y%20t%C3%ADnh%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Flinh-kien-pc%252Fnguon-may-tinh%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%E1%BB%94%20c%E1%BB%A9ng%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Flinh-kien-pc%252Fssd%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22UPS%20-%20l%C6%B0u%20%C4%91i%E1%BB%87n%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Flinh-kien-pc%252Fups%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22VGA%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Flinh-kien-pc%252Fvga-card-man-hinh%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%5D” per_page=”9″ cat=”mainboard, vga-card-man-hinh, cpu-processor, ram, ssd, computer-cases, nguon-may-tinh, ups”][martfury_empty_space height=”30″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][martfury_empty_space height=”30″][martfury_products_list header=”2″ title=”Màn hình” links_group=”%5B%7B%22title%22%3A%22Samsung%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fmonitor%252Fman-hinh-samsung%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22LG%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fmonitor%252Fman-hinh-lg%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22HP%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fmonitor%252Fman-hinh-hp%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Asus%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fmonitor%252Fman-hinh-asus%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Dell%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fmonitor%252Fman-hinh-dell%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%5D” per_page=”9″ cat=”monitor”][martfury_empty_space height=”30″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][martfury_empty_space height=”30″][martfury_products_list header=”2″ title=”Thiết bị văn phòng” links_group=”%5B%7B%22title%22%3A%22M%C3%A1y%20in%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fthiet-bi-van-phong%252Fprinters%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22M%C3%A1y%20scan%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fthiet-bi-van-phong%252Fmay-scan%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22M%E1%BB%B1c%20in%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fthiet-bi-van-phong%252Fmuc-in%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Thi%E1%BA%BFt%20b%E1%BB%8B%20tr%C3%ACnh%20chi%E1%BA%BFu%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fthiet-bi-van-phong%252Fthiet-bi-trinh-chieu%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22M%C3%A1y%20h%E1%BB%A7y%20gi%E1%BA%A5y%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Fthiet-bi-van-phong%252Fmay-huy-giay%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%5D” per_page=”9″ cat=”thiet-bi-van-phong”][martfury_empty_space height=”30″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][martfury_empty_space height=”30″][martfury_products_list header=”2″ title=”Phụ kiện laptop” links_group=”%5B%7B%22title%22%3A%22Adapter%20laptop%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Flaptops%252Flaptop-accessories%252Fadapter-laptop%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22B%C3%A0n%20ph%C3%ADm%20laptop%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Flaptops%252Flaptop-accessories%252Fban-phim-laptop%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22M%C3%A0n%20h%C3%ACnh%20laptop%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Flaptops%252Flaptop-accessories%252Fman-hinh-laptop%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Pin%20laptop%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fphucthinhcomputer.com%252Fproduct-category%252Flaptops%252Flaptop-accessories%252Fpin-laptop%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%5D” cat=”laptop-accessories”][martfury_empty_space height=”30″][/vc_column][/vc_row]

Danh Mục